Gminy nie podlegają działaniom lub operacjom, w których działają jako władze

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch wyrokach z dnia 30 marca 2023 r. stwierdził, że czynności powierzane przez gminę podmiotom zewnętrznym nie stanowią dostawy towarów i świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Celem uzyskania stałego dochodu w czasie, ponieważ ww. operacje są finansowane w całości lub w części ze środków publicznych.

On Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dwóch zdaniach 30 marca 2023 r doszli do wniosku, że Fakt, że gmina dostarcza i instaluje za pośrednictwem spółki systemy energii odnawialnej nie stanowi dostawy towarów i świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT Dla tych z rezydentów pośredników w handlu nieruchomościami, którzy wyrazili chęć wyposażenia ich, (Sprawa C-612/21) Również Fakt, że gmina zleca przedsiębiorstwu usuwanie azbestu oraz odbiór wyrobów i odpadów azbestowych na rzecz tych rezydentów pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy wyrazili zainteresowanie, (Sprawa C-616/21) Ponieważ obie działalności nie mają na celu generowania stałego dochodu w czasie, gdyż ww. operacje finansowane są w całości lub w części ze środków publicznych.

W pierwszym z tych przepisów zob Dostawa i montaż przez gminę za pośrednictwem Przedsiębiorstwo Systemów Energii Odnawialnejsąd odsyłający, którym jest Naczelny Sąd Administracyjny pyta, czy stanowi to dostawę towarów i Świadczenie usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Jeżeli celem tej działalności nie jest uzyskanie stałego dochodu w czasie, a jej skutkiem jest jedynie wpłata pokrywająca maksymalnie jedną czwartą poniesionych kosztów, pozostała część jest finansowana ze środków publicznych fundusze.

Z przedstawionych przez sąd danych można wywnioskować, że gmina zdaje się ograniczać do proponowania swoim mieszkańcom będącym właścicielami nieruchomości dostawy i instalacji systemów energii odnawialnej w ich domach za pośrednictwem firmy wybranej w wyniku Lean, W zamian za wkład tych mieszkańców nieprzekraczający 25% kosztów kwalifikowanych związanych z taką dostawą i instalacjąpodczas gdy wspomniana gmina wynagradza przedmiotowe przedsiębiorstwo za wyżej wymienioną dostawę i instalację po cenie rynkowej w ramach programu regionalnego mającego na celu umożliwienie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, W przypadku gdy gmina odzyskuje jedynie, poprzez otrzymywane składki, minimalną kwotę poniesionych wydatków, a pozostałą część pokrywa ze środków publicznych, tak istotna różnica między tymi wydatkami a kwotami otrzymanymi w zamian za świadczone usługi wskazuje, że składki te powinny być w większym stopniu pochłaniane przez prawo niż faktyczne wynagrodzenie.

Nie wydaje się możliwe stwierdzenie, że gmina prowadzi w tym przypadku działalność o charakterze gospodarczym, w związku z czym departament uważa, że: Artykuły 2.1, 9 i 13.1 dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że gmina zapewnia i instaluje systemy energii odnawialnej za pośrednictwem przedsiębiorstwa dla tych właścicieli, którzy wyrazili chęć ich wyposażenia. się z nimi, jeżeli taka działalność nie ma na celu generowania stałego dochodu w czasie i prowadzi jedynie, ze strony wspomnianej ludności, do zapłaty pokrywającej najwyżej jedną czwartą poniesionych kosztów, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych fundusze.

W drugim z tych orzeczeń Sąd odsyłający, będący jednocześnie Naczelnym Sądem Administracyjnym, pyta, czy Zlecenie przez gminę wykonania czynności usuwania azbestu oraz odbioru wyrobów i odpadów azbestowych przez gminę stanowi świadczenie usług opodatkowane VAT Z korzyścią dla pośredników w obrocie nieruchomościami będących rezydentami, którzy wyrazili zainteresowanie, Gdy celem tej działalności nie jest generowanie dochodu Kontynuuj w czasie i Mieszkańcy ci nie ponoszą żadnych opłat, ponieważ w/w operacje finansowane są ze środków publicznych.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem świadczenie usług ma być wykonywane „odpłatnie”, w sensie technicznym. 2.1.c) Dyrektywy 2006/112, Musi istnieć bezpośredni związek między świadczeniem usług z jednej strony a wynagrodzeniem już otrzymanym przez podatnika, do innych. Ten bezpośredni stosunek przyjmuje się wówczas, gdy między autorem wyroku z jednej strony, a odbiorcą z drugiej strony istnieje stosunek prawny, w ramach którego dochodzi do wzajemnej wymiany korzyści, a nagroda otrzymana przez autora tych procesów stanowi faktycznego odpowiednika usługi świadczonej temu usługobiorcy. W niniejszej sprawie na podstawie informacji przekazanych przez Sąd Przydziałowy można wywnioskować, że Gmina zamierza zlecić spółce wykonanie, na wniosek i w interesie jej mieszkańców, właścicieli nieruchomości zawierających azbest, usunięcia i zbiórki azbestu wyrobów i odpadów z azbestem i tym samym stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 24.1. wspomnianej dyrektywy.

Z drugiej strony, działalność jest generalnie kwalifikowana jako „gospodarcza”, gdy ma charakter stały i jest wykonywana w zamian za wynagrodzenie, jakie otrzymuje autor operacji. Ponownie Trybunał Sprawiedliwości ogranicza się do poprzedniego standardu, według którego Jeżeli gmina odzyskuje jedynie minimalną część poniesionych nakładów, a pozostałą część pokrywa ze środków publicznych, taka różnica między tymi wydatkami a sumami otrzymanymi tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi wyklucza istnienie odpowiedniego wynagrodzenia. rozkosz prowadzi do takiego wniosku Gmina w tym przypadku nie prowadzi działalności o charakterze gospodarczym I dlatego Fakt, że gmina zleciła spółce wykonanie czynności usuwania azbestu oraz odbiór wyrobów i odpadów azbestowych nie stanowi świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT na rzecz właścicieli nieruchomości będących rezydentami, którzy wyrazili zainteresowanie, gdy celem działalności nie jest generowanie stałego dochodu w czasie i nie prowadzi ona ze strony tych mieszkańców do jakichkolwiek opłat, W przypadku gdy ww. operacje są finansowane ze środków publicznych.

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

"Introwertyk. Myśliciel. Rozwiązuje problemy. Specjalista od złego piwa. Skłonny do apatii. Ekspert od mediów społecznościowych. Wielokrotnie nagradzany fanatyk jedzenia."

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *