Polska, dynamiczny kraj, który wyszedł z kryzysu obronną ręką | Matylda Meisnard | Opinia

Dyrektor ds. Finansów i Handlu w OECD od sierpnia 2021 r.

Gdy świat zacznie wychodzić z pandemii, rynki finansowe będą odgrywać kluczową rolę, umożliwiając przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału na inwestycje i innowacje. Rola tych rynków jest niezbędna nie tylko do wyjścia z kryzysu, ale także z punktu widzenia wyzwań przyszłości, jakimi niewątpliwie są rewolucja cyfrowa i transformacja środowiskowa.

Siła Polski tkwi po części w dynamice rynku kapitałowego. W Polsce działa jedna z największych giełd w Europie Środkowo-Wschodniej (54% całkowitej kapitalizacji giełdy). Ponadto jest jedynym państwem członkowskim UE wśród dziesięciu krajów z największą liczbą nowych spółek wchodzących na giełdę w ciągu ostatnich dziesięciu lat. W 2018 roku Polska awansowała do kategorii krajów rozwiniętych. Podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, znaczący jest udział inwestorów instytucjonalnych, którzy posiadają w swoich rękach 35% kapitału rynkowego. Wraz z utworzeniem Rynku NewConnect Polska stała się również liderem w dostępie do rynku kapitałowego dla MŚP. Drugi parkiet tego rodzaju w Europie reprezentuje 20% wszystkich europejskich MŚP notowanych na giełdzie! W zakresie zarządzania, Giełda Papierów Wartościowych w 2021 r. zaktualizowała swój Kodeks Dobrych Praktyk o kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze, takie jak ochrona klimatu i zrównoważony rozwój.

Wychodzenie z kryzysu to szansa na nadanie nowego impulsu rozwojowi całego ekosystemu biznesowego w ogóle. Rozwój rynków finansowych w 2020 roku napawa optymizmem, gdyż udział Polski w obrotach związanych z wejściem nowych spółek na giełdy Europy Środkowo-Wschodniej stał się bardzo znaczący, gdyż spółki już na GPW zaczęły szukać finansowania w bardziej aktywnie na rynkach kapitałowych. Należy to postrzegać jako oznakę witalności i odporności polskiego rynku giełdowego.

Istniejąca infrastruktura stanowi doskonałą platformę do wzmocnienia rynku finansowego, aby był bardziej konkurencyjny w skali globalnej i mógł świadczyć usługi dla firm zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami, takimi jak Zasady Ładu Korporacyjnego G20/OECD.

Rozwój rynku jest również częścią integracji europejskiej. Polska podjęła już kilka kroków w tym kierunku, w tym przyjęła strategię dla rynków finansowych w 2019 roku. W trakcie tego procesu nie wolno nam tracić z oczu głównej funkcji każdego rynku finansowego, jaką jest umożliwienie jak najefektywniejszego wykorzystania zasobów do naszej dyspozycji, a tym samym zwiększyć dobrobyt społeczeństwa jako całości. Niskoemisyjna gospodarka cyfrowa leży u podstaw wszystkich tych ogromnych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi, których dynamiczny rozwój powinien stanowić podstawę przyszłości, w której integracja, ochrona środowiska i odporność na kryzysy będą coraz bardziej obecne w Europie.

Matylda Meisnard

Texto publicado pl „Wszystko, co się liczy” [Todo Aquello que es Realmente Importante] A w prasie światowej w ramach projektu „Opowiadamy Polski światu” [Explicamos Polonia al mundo].

You May Also Like

About the Author: Ellen Doyle

„Amatorski praktykujący muzykę. Wieloletni przedsiębiorca. Odkrywca. Miłośnik podróży. Nieskrępowany badacz telewizji”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *